U sinnacu e la festa du paisi. (Poesia dialettale di Jerry Scalici)

Un c’è annu che veni e passa

che la genti si pripara a la festa du paisi.

U sinnacu nt’carrozza cerca grana e unni trova:

cerca sutta o lettu e trova un friscalettu.

Gira e firrìa pi la città, cosa mai troverà?

Un cumulu di petri disastrati,

sacchi di munnizza accatastati,

‘Gnaziu e Fonziu ‘o bar di la piazza, sdivacati…

Porca miseria, nenti picciulì truvà e la festa, ora, comu si fa?

‘O Comuni nuddru voli dà,

inguaiati ieri, oi e poi dumani semu sempri cca,

tantu rassegnati ché… nenti c’è di fa!

Me nanna mi cuntava

chi a li tempi di mastru Filippu,

un c’eranu sordi ma tanta dignità:

li tempi cangiarinu ma cosa n’arristà?

Suli amari tristizzi e nenti carità!

Si lu Cielu s’abbassò a la terra,

e lu Figliu Binidittu i nostri guai s’addossò pi nuatri,

Signuruzzu miu, aiutanni tu,

picchì nantri, di sta vita, unni putemu cchiù!