“TUTTU PUTIVA PINSARI”: poesia di Baldo Gurreri e Francesco Messina

TUTTU PUTIVA PINSARI
(Baldo Gurreri- Francesco Messina)

Tuttu putiva pinsari
e no ca la gioventù m’avia a lassari!
La vicchiaglia mi vinni a ‘ncuntrari,
pi la manu mi vinni a pigliari .
Allura tintavu di scappari…
La giacchetta si misi a tirari.
Ci dissi:-Videmu d’arraggiunari..
_ E’ tempu persu, nun c’è chi fari,
Tu si tistardu e nun lu vo’ capiri…
T’ha pirsuadiri: la giovintù cu tia
Nun n’havi cchiù chi fari.
Ora ti pari ca vulà subitu via.
Ti la gudisti quann’era picciotta?
Sa’ chi ti dicu, fattini ‘na ragiuni
E cumincia cu pacenzia la lotta!

error: Content is protected !!