“Tutti possiamo essere utili”

TUTTI POSSIAMO ESSESRE UTILI di Bagur

Un surciteddru, arsu di pitittu,
panza vacanti comu un tamburinu
caminava ‘nmezzu on boscu fittu,
circannu quarcosa ddrà vicinu.
Si truvà davanti a ‘na grutta,
sintennu sciauru di formaggiu e frutta.
Affunnà li denti nni ddru pruvuluni,
senza sapiri ch’era don liuni!
Sinti ‘na vuci ca si piglià un cacazzu…
-Vulissi sapiri chi ti passa pi la ‘ntesta,
comu t’arrisichi d’arrubarimi u tumazzu?
‘U sa’ cu sugnu iu?.. ‘U re di la foresta!!!
Comu ‘’na foglia, cutuliata do ventu,
‘u surciteddru trimava di spaventu:
-Pietà, misericordia cumpari liuni.
Iu ti prumettu, ca si mi pirduni,
un iornu o l’atru , si la sorti voli,
t’aiutu cu li fatti e no cu li paroli.
A ddru discursu,senza sustanza,
‘u liuni arridì accusssì tantu,
ca cci abballava tutta a panza..:
-Tu, essiri nutuli e misirinu
ti vo’ sarvari ‘a vita cu ‘sta sintenza?
Ma un nu vidi quantu si’ mischinu?
La lingua parla e la menti pensa
e ‘nveci di cunsari sconsa.
Ma mi facisti arridiri accussì tantu,
ca ti lassu libiru e ti fazzu cuntentu!
E prima ca finissi la parola ditta,
‘u surci scappà fora comu ‘na saitta!…
Un iornu, arsu di siti,cumpari liuni,
a passu lestu iva versu lu vaddruni.
Lu pedi cci fini intra ‘u razzolu,
partì pi l’aria di scoppu e di rivolu!
Quannu si vitti pigliatu di la riti,
si scurdà la fami e la siti…
Chiangiva comu n’agniddruzzu:
– E ora comu fazzu, comu fazzu?
A voglia ca mi disperu e mi battu lu pettu,
vivu mi scorcianu e mi fannu a scendilettu.
E mentri si dispirava e nun si dava paci,
sintì un rumuri , ma nun si fici capaci.
-Salutamu signor liuni, s’arricorda?
Un mumentu ca mi rusicu sta corda.
Oh surci, surciteddru beddru,
libirami di sta riti e ti portu a cavaseddru!
Appena ‘u bucu s’allargà quantu basta,
‘u liuni satà fora facennu festa:
-Veni ccà cumparuzzu beddru,
quantu t i dugnu un vasuneddru.
_ Nun nni pigliamu troppa confidenza,
sinnò finisci a mala crianza!
‘Na cosa cci l’ha diri pi ricordu
-E iu t’assicuru can nun m’a scordu.
-Di quant’avi ca ‘stu munnu è munnu
e la terra firria sempri ‘ntunnu,
anchi un essiri ‘misirinu comu a mia
po’ essiri utili on putenti comu a vossia!

Bagur

  • i sapori