STORIA D’AMURI, poesia di Bagur

STORIA D’AMURI
Maracà cu Giaracannà
Si fuì a “Funtaneddra”
Ottant’anni nun l’avia,
si sintiva picciutteddra…
Mentrimmeci Giaracannà
Cu du denti e u’ scaglini
Si sintiva ni lu pettu
‘u curaggiu d’on liuni!

Tutta tisa davanti o’ specchiu
Maracà nun ha rizzettu,
a lu lustru di lu spicchiu
tira e stringi lu cursettu.
Ma su pira lonchi e sfatti
chi cci penninu do pettu
senza aviri cunsistenza,
e ci sbattinu nna panza

si li stringi d’ogni parti
e pripara la so lenza
L’arba ancora nun è sorta
Giaracannà darrè la porta
Cun vistitu di villutu
E la coppula ritorta
Stava tuttu arrisulutu.
Aspittannu la so beddra

Cu ddru friiddu chi picava
Allisciava a sciccareddra
Tecchia ccà, tecchia ddrà,
e pinsava a Maracà
O’ signali stabilitu
Lesta scinni la divina
Pi lu scantu do scaluni
S’arrunghiava la vistina

-Eccu cca la me riggina!
Beddra ,oh beddra
Accravacca a sciccareddra.
Si nni eru a Funtaneddra.
Arrivaru on casularu
Priparatu pi dr’affari
Addrumaru u cufularu
Esi misiru a prigari.

‘Ncapu un jazzu di fartina
Cu lu focu scintillanti
Maraca’ era riggina
Iddru a latu grandi amanti!..
Si sintiva un liufanti!
Si cuntaru li svinturi
e li peni di lu cori
cu la lingua senza pila.
E po ficiru l’amuri
ma lu ficiru a paroli!!!

Bagur

error: Content is protected !!