“Stamatina…” (Poesia dialettale di Jerry Scalici)

Mi susivu stamatina,

cu lu cantu da gaddrina:

me muglieri, Rusulia tutta beddra e scapiddata

mi svegliò :”Susiti, susiti lestu, teni ddocu u cafè cu tuttu u restu!”

Mi vistivu in fretta e furia,

cu magliuni e pantaluni,

li scarpuna e lu berrettu,

e su poi supra a motoretta!

Supra o Ponti, comu sempri chi burdellu,

San Calò chi pacenza ca ci vò:

talè cca, talè dda, un sacciu mai unni iri a posteggià!

Doppu un’ura di sudari,

un pirtusu u me Santuzzu, mi fici truvari;

a travagliu in tempu, arrivai!

In ufficio, iu trasivu e i saluti s’accumincianu…

Pepè, Fofò, Gigì e Lillò,

poi u capu :”Don Luccazzu sabbenirica!”,

poi Maria, Rusulia, Antonietta e Caterina.

Finalmente m’assittai,

u compiuter addumai e cu chistu ti salutu,

stammi bene amicu miu e t’accumpagni u Bambineddu Diu!

  • i sapori
  • gambino ass