‘SI FUSSI RE’: poesia di Gianni Farruggio

Si fussi re,…
dicissi o me vicinu…
no a unu riccu,… unu do pupulinu.
Assettiti allatu a mmia… damuni a manu.
Dimmi chi c’è ca ti frastorna!?
È cosa di finanza,… o sunu corna!?
Ti manca u pani,… o non hai pacienza…
d’amari e di guidari’ nfigghiu… senza crianza!
Na fimmina cci ll’hai? Ca t’ama e t’arrispetta…
ca dopu cucinatu, s’assetta e fa quasetta!?
Dimmi si cc’è quaccosa… ca ppi ttia pozzu fari?
Iu sugnu Re… u sai!?… Ti pozzu aiutari! Dai…
E senza maravigghia, tuttu pozzu…
ppi ttia e a to famigghia!…
Si cc’è na cosa ca non pozzu,
u sai cchi è?!…
Fariti comu a mmia!…
Fariti RE!!!