PRO MINOA ( DATIVI ‘NA MOSSA): poesia di Baldo Gurreri

Stannu assittati a studiari i carti
‘n tantu la spiaggia lentamenti si nni parti.
A chi ci voli a darivi ‘na mossa…
C’ aviti bisognu di ‘na bella scossa?

Chiddri ‘ntilliggenti ca sannu arraggiunari
Vonnu ca l’ambienti nuns’av’a tuccari
Scusati, iu sugnu un poviru gnoranti
E arraggiunu facili comu fannu tanti:

si unu sta murennu dissangatu
chi fa lu piglianu e lu mettinu di latu?
Chi è la prima cosa ca i medici fannu
Pi evitari ca succedi murtali dannu?

La risposta datimilla vatri ca siti sperti
E vi sintiti tutti cu li menti aperti!..
Taliati Siculiana, taliati Agrigentu
Ddra di li scogli nun hannu spaventu!

Iu lu capisciu pirchì lu scogliu nun è amatu
Quarchi onorvuli po essiri fotografato
Misu ‘n capu ‘u scogliu comudu assittatu
E quarchi gnoranti, cu sincerità, putissi diri:

“Eccu Lonorevoli e lo scoglio…nato 
In quel paese poco nominato
Ca do disatru Minua ha sarvatu…

Ma dicu i’: ci sunnu du’ pisi e du’ misuri
Ca cu cumanna chiui l’occhi e lassa fari?
E cu nun po’ mmeci s’avi sulu rassignari?

Baldo Gurreri