Poesia : Munnu ha statu e munnu è (di Jerry Scalici)

Poesia : Munnu ha statu e munnu è (di Jerry Scalici)

Mi ricordo chi a lu tempu di me nannu Pe’,
munnu ha statu e munnu è,
c’era na signurina tantu simpatica quantu malandrina:
idda sutt’occhiu, avia lu sguardu comu di calamita
ed ogni carusu ca vidìa, ci scummittìa curiusa.

Na vota, mi cuntava sempri lu me nannuzzu,
chi versu li sei e menzu di lu matinu du misi di Frivaru,
sta bedda picciotta, tutta pittata comu un quatru d’un pitturi senza testa,
passà lesta lesta sutta lu barcuni di la casa so:

iddru, ca di vecchiu e bonu e a chi li tempi di la giuvintù sò
fu veru masculu di chiddri ca ora un ci ni su cchiù,
cu fari maliardu la salutà :
“Sabbenirica signorina! Unni iti sula sula astura da matina?”

E a signurina :”Patri me e vuatri ancora cavudu di lettu pirchì un vi nni trasiti ca vi veni a purmunia?”

Tira e molla,
domanda e risposta,
iu a finiri chi sta bedda signurina
acchianà a la casa di lu nannu me!

Aviti a sapiri ca me ziu Luzzu,
chiddu schettu e senza travagghiu,
stava notti e ghiornu depresso nchiusu dintra la casa di me nannu Pe’:
ma du matinu, chi ci fu miraculu?
San Calò ci fici sta grazia,
arriviscì pi la vuci e li parvenzi di sta bedda carusa!

Mittitila comu vuliti,
ma me ziu tantu s’arripiglià chi la casa di me nannu lassà,
tantu chi doppu tri misi si marità!

Ora ca su vecchi comu li cucchi,
haiu un cucinu, Fofò,
chi sta notti e ghiornu depresso nchiusu dintra la casa di me ziu Lu’:
furtuna chi eredità la casa di lu nannu me
e chi ancora du barcuni c’è,
tant’é chi me ziu ogni tantu s’affaccìa:
pirchì amici me, sapiti comu si dici?
“Munnu ha statu e munnu è ”!

  • i sapori
  • gambino ass