POESIA – Maracà e Giaracannà, storia d’amuri

POESIA DI BAGUR

STORIA D’AMURI
Maracà cu Giaracannà
Si fuì a “Funtaneddra”
Ottant’anni nun l’avia
Si cridiva picciuteddra…
Mentrimmeci Giaracannà
Cu du denti e u’ scaglini
Si sintiva ni lu pettu
‘u curaggiu d’on liuni!

Tutta tisa davanti o’ specchiu
Maracà nun trova rizzettu,
a lu lustru di lu spicchiu
tira e stringi lu cursettu.
Ma su pira lonchi e sfatti
Chi cci scinninu do pettu
si li stringi d’ogni parti
pi cci dari un certu affettu!….

L’arba ancora nun è sorta
Giaracannà darrè la porta
Cun vistitu di villutu
E la coppula ritorta
Stava tuttu arrisulutu
Aspittannu la so beddra
Cu ddru piddu chi picava
Allisciava a sciccareddra.

Tecchia ccà, tecchia ddrà,
si sunnava a Maracà.
O’ signali stabilitu
Frisca ‘u merlu e frisca ‘u zitu
Maracà s’alliscia ‘u vistitu
E di cursa scala scala
comu ‘na palumma vola….
Drittu ‘mbrazza a Giaracannà

c’adurava ‘u baccalà…..
-Veni ccà palumma beddra
Accravacca a sciccareddra,
amunninni a “Funtaneddra”.
Arrivaru on casularu
Priparatu pi ddr’affari
Addrumaru ‘u cufularu
E si misiru a prigari.

‘Ncapu un jazzu di fartina,
tra lu focu scintillanti
Maracà era rigina
Iddru ‘mmeci “Grandi amanti”
Si cuntaru li svinturi
E li peni ddi lu cori
E po’ ficiru l’AMURI
Ma lu ficiru a PAROLI!!!…..

Bagur