Poesia – Da un bambino al Bambino Gesù

DA UN BAMBINO AL BAMBINO GESU’ di BAGUR

Quannu nascisti Tu, Bamminuzzu beddru
All’aria ittavu lu cappeddru!
Lassavu lu iocu e l’amici
Di tia currivu cuntentu e filici.

Mani manuzza cu me patri e me matri
Iva ballannu truppicannu petri petri…
Chi ti portu? Chi ti dugnu? Ch ti mangi?
Li vi vo’du’ sampugneddri o quattru minnuliddri?

Certu si nicareddru e un’ha’ dintuzzi
Pi putilli rusicari… Allura u sa chi fazzu?
Ti portu quattru aranci ci iochi ti li mangi
Accussì ti zitti e un chianci!…

Bagur

DETOX TRE MESI

Clicca sul banner  – Registrazione – Shop Online – Clicca sulla categoria HOME PHARMACY e scegli Detox Set