Poesia : “Ad Alia” (di Jerry Scalici)

Quantu si bedda Alia,
mentri ti talìu e t’ammiru comu na riggina:
passannu cu trenu mi sentu strinciri lu cori,
ed affidu sta me terra a la Santuzza Rusulia.

È menz’ura ca partivu ri Palermu e accuminciu a cuntimplari
i ricordi mai scumparsi ri ddi tempi assai luntani,
quannu c’era tanta puvirtà, ma sicura umanità!

Si la Madonna di li grazzi nni putissi raccuntari,
quantu lacrimi e prijeri ha ascutatu in tanti anni:
quantu matri, patri e picciriddi si priparavanu pi la festa
e cu la cruna fra li mani, s’affidavanu a vui Biatissima Virgini Maria!

Tanta genti si nni va e lu paisi va sparennu,
tutta curpa du travagghiu, manca pani e pruvvidenza:
mi diciti vui comu si fa a campà,
si stu latru di guvernu n’ha livatu puru a dignità?

Garibardi notti tempu cca si vinni arripusari
ma indegnu e senza cori poi ni vinni a cunsumari;
u Signuri a tempu e debitu a tutti sapi ricumpinsari,
picchì “cu mali fa, mali s’aspetti” amu a pinsari!

Nta vita ci voli curaggiu pi pirdunari,
ciriveddu e arma saggia pi nun uddiari,
e tantu cori pi Alia, un paisi da nun scurdari ma sulu di viviri e d’amari…

DETOX TRE MESI

Clicca sul banner  – Registrazione – Shop Online – Clicca sulla categoria HOME PHARMACY e scegli Detox Set