“NOTTI DI NATALI”, poesia di Bagur

Quannu nascisti tu, Bamminuzzu beddru,
all’aria ittavu lu cappeddru!
Currivu a casa cuntentu e filici,
lassavu lu iocu e lassavu l’amici.

Mani manuzza cu, me matri e me patri,
iva abballannu, scansannu li petri.
Mi facivanu fari“Vola vola”
Pi sparagnari di li scarpi la sola.

Quannu arrivamu davanti o sacratu,
tutta la genti si misi di latu,
pi vidiri passari la “Ninfa durata”
ca ‘mprofumava tutta la strata

di zagara aranci e mandarinu
pi fari aguriu a lu Bamminu.
Appressu viniva a ciarameddra,
ntunannu la nuvena di natali,

darrè u picuraru cu ‘a ciaraveddra,
li picciuna li purtava ‘u ziù Pasquali.
‘Na fimmineddra tiniva li cuniglia,
morti di sonnu e senza caniglia.

La viddraneddra la ligna e la fartina
n’atra appressu cu la lanceddra,
a iddra si mittiva cchiù vicina
ca cci pariva d’essiri puvureddra.

Ah, chi beddra siritina speciali!
‘Un c’è festa a paraguni e
Mancu cci nn’è aguali
Comu la “Notti di Natali”!

E iu chi ti portu, Bamminuzzu beddru?..
Li vo’ du’ minnuliddri? Quattru nuci?
Chi sugnu babbu!.. Cu ssa vuccuzza duci
Nun ti li po’ mangiari,si ancora nicareddru..

nun ha’ dintuzzi pi putilli rusicari.
Allura sa ch ifazzu?
Ti portu quattru aranci:
li pigliu,ti li spremu , ti li mangi
accussì ti zitti e ‘un chianci!

Bagur