“Natale”: poesia in dialetto siciliano di Baldo Gurreri

NATALE
Quannu nascisti tu, Bamminuzzu beddru,
all’aria ittavu lu cappedru!
Currivu a casa cuntentu e filici,
lassavu lu iocu e lassavu l’amici.

Mani manuzza , cu patri e matri,
Iva abballannu, scansannu li petri.
Mi facivanu fari“Vola vola”
Pi sparagnari di li scarpi la sola.

Quannu arrivamu davanti o sacratu,
tutta la genti si misi di latu,
pi vidiri passari la “Ninfa durata”
ca ‘mprofumava tutta la strata

di zagara aranci e mandarinu
pi fari aguriu a lu Bamminu.
Appressu viniva a ciarameddra,
‘ntunannu la nuvena di natali,

darrè u picuraru cu ‘a ciaraveddra,
li picciuna li purtava ‘u ziù Pasquali.
‘Na fimmineddra tiniva ‘na vasceddra
e natra appressu la ligna e la fartina.

Ah, chi beddra siritina speciali!
‘Un c’è festa a paraguni e
mancu cci nn’è aguali
comu la “Notti di Natali”!

E iu chi ti portu, Bamminuzzu beddru?..
Li vo’ du’ minnuliddri, quattru nuci?
Chi sugnu babbu! Nun ti li po mangiari,
si’ nicareddru.Cu ssa vuccuzza duci

nun ha’ dintuzzi pi putilli rusicari.
Allura ti portu quattru aranci,
ti li spremu e ti li mangi
accussì ti zitti e ‘un chianci!

Bagur