“Nanni”: poesia di Baldo Gurreri

NANNI
(Per un nonno amico in pena)

Quannu di la vita cumincia la scinnuta,
quannu la lingua diventa cchiù muta
ed è cchiù facili chiediri scusa,
divintari nanni è la cchiù bella cosa.
L’amuri pi niputi e tantu granni,
ca ti libira di li peni e li malanni.
Cangià l’amuri chi ha’ pi lu figliu,
ca ‘un accetta mancu un cunsigliu
e si ‘nsisti pi na cosa ‘mportanti,
ti dici subitu c’on capisci nenti!
Tra nanni e niputi c’è ‘na ‘ntisa speciali,
ca cu li figli un si potti aviri.
A iddri li putivatu richiamari,
cu li niputi c’è sulu amuri.
Nun sempri la vita segui la giusta sorti,
a voti capitanu cosi troppu storti…
E si un nannu si vidi privu di ‘st’affettu,
lu cori scoppia dintra lu pettu.
Però nun finisci ‘st’amuri eternu,
nun passa comu lu, mmernu,
anchi si tuccatu di turmentu
resta scrittu nni lu firmamentu!

Vai allo Shopping ricevi subito un Buono Sconto del 10% di Benvenuto!