“NA COSA A LA VOTA”: poesia di Baldo Gurreri

NA COSA A LA VOTA

( Questo aneddoto, pseudo storico,
capitato al re Vittorio Emanuele III,
ci insegna che per fare bene le cose,
bisogna farne una per volta. A me la
storiella è stata raccontata e l’ho
scritta in versi)

Lu re Vittoriu, figliu di Umbertu
Era curtuliddru, ma si sintiva spertu
Vulennu migliorari la so razza
Vuliva truvari na bella raggazza

Ca fussi almenu du parmi cchiù gata
Anchi si era difficili daricci ‘na vasata…
Criditimi,un ci parsi mancu veru
Quannu canusci a Elena di Montinegru

‘Na picciuttuna ca pariva ‘na bannera:
alta, slanciata, beddra e tutta arrussitata.
Si maritaru e vinni la Prima Notti
Fora lu casteddru faciva li botti

Vittoriu s’allisciva li baffi e la panza
Vidennu nno lettu tutta ‘st’abbunnanza!
_ Ora mi tuffu comu si fussi mari
E mezzu a iddru mi vogliu annigari!

Ma nun sapiva, d’unni accuminciari
Pirchì tutti cosi vuliva aggrampari…
Ma essennu curtu e malau cavatu
Tuttu lu cuntu ci vinni sbagliatu.

Fini ca a la divina la fici arrabbiari:
_ Vittò, ‘na dicisioni l’ha pigliari!
Du’ cosi ‘nsemmula nun li po’ fari
Perciò dicidi, pirchì du’su li casi:
mentri sta’ cu mia, o futti o vasi!

error: Content is protected !!