“LU MUNNU A LA RIVERSA, ANCORA”: poesia di Angelo Guaragna

LU MUNNU A LA RIVERSA, ANCORA

Sti iorna, arrabbiatissimu, decisi

di fari comu fici Mastru Santu,

un omu miti di lu mè paisi

poeta dialettali di gran vantu.

Fu autori di “Lu Munnu a la riversa”

cantu di protesta tristi e forti,

contru la società cunfusa e persa

li so ingiustizii e li sò cosi torti.

Lu Munnu è peggiu ancora di com’era

e si fussi vivu Mastru Santu

svintulerebbi al ventu la bannera

di na dura denuncia e senza scantu.


Viditi a un professuri chi succedi

si ddici a li so alunni di studiari ?

Trattatu a pugni in faccia e cu li pedi.

Genitori cchiù di li figli gran somari.

La scola addivintà un parcheggiu armatu

pochi ci vannu ancora pi studiari

lu corpu d’insegnanti ormai assediatu

e li guverni tiranu a campari.


Vannu di moda mistùri e insipienza

si spenninu furtuni pi ogni dieta,

ma rinunzianu ai consigli di la scienza

e gratis ai vaccini salva vita.

Vi ricurdati quanti arcobaleni,

quannu sunavanu piatta e pignati?

Putemu diri ca tuttu è andatu beni

o semu ancora mezzi mpilagati.


Puru lu Papa l’hannu sulla panza

e dicinu ca è un preti di campagna

lu vulissiru ‘nchiusu nda na stanza

fregannusinni di lu magna magna,

Li principi nun vonnu cchiù arritrari

abituati a sfarzi a manca e a dritta.

ma nni sti tempi s’annu a rassignari

oppuru rinunziari alla birritta.


Si fannu guerri e morinu nnuccenti

nuddru di cu li causa e li voli,

lutti, macerii, menomati e stenti

ma  c’è cu ci guadagna e un si nni doli,

Cchiù si nni parla e cchiù s’impoverisci

la genti brava ca nun c’entra nenti,

a li so spaddri mmeci s’arricchisci

cu costruisci bummi ed armamenti.


Cu cunti e statistichi alla manu

li poviri su sempri in aumentu,

soffri lu cetu mediu e un pari stranu

si tanti tornanu a viviri cu stentu,

Però i lorsignori dei palazzi

si ritoccano stipendi e pensioni,

ci ava finiri comu un tal Tafazzi

e allura nun avremu compassioni.


Corrotti e corruttori alla riscossa,

pi mettiri li giudici a la gogna

la stampa tutta serva pi grancassa

nun trova paradossi né vrigogna,


Si riabilitanu delinquenti e latri

semu un populu ormai senza memoria,

ma lu capemu o no ca tocca a natri

dari la dignità alla nostra storia?


Li referendum poi, cu quali faccia

si nni futteru di na gran raccolta,

trattati comu fussi carta straccia

senza l’essenza giusta di na volta,


Sulu un favuri fattu a spacciatura

e n’aumentu di sofferenzi e spisi

na vota eramu patria di cultura

ora, semu tra l’ultimi paisi.


E’ chinu di difetti chistu Munnu

e s’inchinu la vucca di giustizia,

dimustrassiru allura ca un c’è ngannu

e agissiru cu cori e cu perizia,


Nuddru si salva si c’è supravventu

di n’omu marciu contru n’omu sanu,

aviva propriu ragiuni Mastru Santu

poeta miti e bravu cristianu.                      

 (a.g. 2022)

error: Content is protected !!