L’ovu o la gaddrina? – Poesia di Bagur

Un ghiornu di duminica matinu,
‘ncutravu a Brasi cu Ciccu Piddririnu:
-Avemu ‘na quistioni c’on nni duna paci,
tu sulu ca si saggiu nni po fari capaci!
-Iu vi ringraziu tantu pi la vostra stima,
passanu l’anni e ni sacciu menu di prima.
Allura ditimi di chi tratta ‘sta cosa
ca vi teni la menti tutta cunfusa?
-Agghiurmamu cun pinseri stamatina:
un grossu dubbiu mi ritrovu:
secunnu tia nascì prima l’ovu
oppure a fitallu fu la gaddrina?..
-E iu mi ritrovu pinsirusu a tia vicinu
Taliannuvi boni mi veni un suspettu:
unu di vatri voli far ‘u spertu
l’atru ‘nveci resta cchiù cretinu…
Giramu la dumanna pi scummissa:
è megliu essiri scimunitu oppuru fissa?
Comu viditi nun mi dati risposta,
cu l’havi ‘ntesta s’a’ tinissi ‘a crusta…
Nun lu dicu iu, ma lu dici l’Anticu :
“ Prima si fa la tucchiara e po’ la ficu”.
Ora, vui c’aviti la menti fina
Viditi vatri si nascì prima l’ovu o la gaddrina…
Bagur

  • i sapori