L’Ominuzzu (1971) – Poesia di Angelo Guaragna

Nutuli e farsu, peggiu di un dimoniu
c’ogni capacità la millantasti,
cosa di stari ‘nchiusu in manicomiu
pi lu gran fallimentu chi causasti.

Tu si convintu d’essiri amatissimu
m’ogni giudiziu su di tia è pessimu
anchi di rangu nun mi pari altissimu
atru ca straparlari di lu prossimu.

Omu mischinu e ruffianu al massimu
e di comportamenti scorrettissimu
foratu cibu mancu t’assazzassimu
pi la paura ca doppu murissimu,

Nna un tribunali tutti t’accusassimu
cu la cunnanna pi sempri e prestissimu,
quantu nna lu paisi arrifriscassimu
ca cchiù davanti l’occhi nun t’avissimu !

error: Content is protected !!