“L’AMICIZIA VERA”, poesia di Baldo Gurreri

Si vo’ sapiri cu è lu veru amicu
Ascuta attentu chiddru ca ti dicu:
C’ eranu du’ amici veramenti fraterni
Comu si fussiru di la stessa carni.
Tra iddri nun c’era né tò né me
Cu faciva faciva “ Bonu è”.
‘Na vota successi ‘na quistioni
L’amicu offisu nun cangià pinioni
Ma si comu avia un po’ di rabbia
Scrissi l’offisa ‘n capu la sabbia
Picca tempu passa e ficiru paci
Cchiù di prima divintaru amici
Anchi pirchì ricivì un gran beni
Ca lu liva di l’amari peni.
E chissu lu scrissi ‘n capu ‘na petra
Bellu arraccamatu comu ‘na cutra
L’amicu dissi: Pirchì ‘sta differenza?
Spiegamillu ccà a la me prisenza!”
“ L’offisa di n’amicu prestu si scorda
Veni lu ventu ca la rina ammutta
E la scritta e cancillata tutta!
Lu beni fattu sempri s’arricorda
Eccu di l’amicizia la cosa cchiù bella
Scrittu na’ petra nun si cancella!
Di ddrocu po capiri e atru nun ti dicu
Cu tra tanti pirsuni è lu veru AMICU!!!

error: Content is protected !!