“LA VITA”: poesia di Baldo Gurreri

 

 

LA VITA
Ci fa casu ca cu cchiù, cu menu,
semu tutti ‘ncapu ‘u stessu trenu?
Pi fari ‘ tuttu ‘stu viaggiu,
Diu nni detti ‘u bigliettu omaggiu.
Nuddru sapi qual è la distinazioni:
cu scinni subitu e cu a natra stazioni
Di sulu andata è fattu lu bigliettu
e di curaggiu cci nni voli mpettu!
Unu dici: “Ora mi giru tuttu ‘u munnu!”.
Però taliati bonu ‘ntunnu:
nun ti inchiri sulu di fumu.
Vidi di lassari tecchia di profumu…
Di modu ca quannu arrivi a to stazioni,
quarcunu po aviri cunsidirazioni:
“Era un galantomu, un’arma pia”.
Quarchi atru ti recita ‘n Avi Maria.
Bagur

  • i sapori