“LA PATENTE”: di Baldo Gurreri

LA PATENTE
Un anzianu cchiù chi ottntenni,
si prisintà pi rinnuvari la patenti.
D:_ Si lei vidi di notti lampiari un fanali,
mi sapi diri chi chi veiculu si tratta?
R: _ Sarà di sicuru ‘na lambretta.
D: _ Sì, ma cci n’è tanti ca parinu aguali.
Vossia m’hav’a diri anchi la marca,
si voli ca la risposta sia esatta”.
‘U vecchiu resta di corpu ‘nturdunutu,
pi ddra dumanna ca pariva turca…
Quasi quasi vuliva lassallu stramurtutu.
D: _ E si vidi venisi ‘ncontru du luci?
R: _ Sicuru è ‘na machina, nun certu babbaluci.
D: _ Sempri ddrà semu, m’hav’ diri a marca.
R:_ Beddramatri,comu lagghiustu ‘sta varca!..
‘U ‘ngigneri, girannu ‘a facci di latu:
_ Mi dispiaci, ma vossia è bocciatu…
Allura ‘u vicchiareddru, tuttu agitatu:
_ Scusassi cci ‘a pozzu fari ‘na dumanna?
_ Parlassi, nun c’è bisognu ca s’affanna.
_ Si lei di notti vidi vicinu o focu’na donna,
tutta truccata cu la minigonna,
mi sapi diri di chi fimmina si tratta?
Si è appariscenti e pocu vistuta,
è cchiù chi sicuru ca è ‘na prostituta.
_ Va be’, ma siccome è di notti o scuru,
vogliu sapiri si è so ma’, so figlia o so soru!
bagur

  • i sapori