“LA GENTI (S)PARLA”: poesia di Bagur

LA GENTI (S)PARLA

Un iornu di duminica matinu
Brasi chiamà a so figliu Ninu:
“To matri pripara ‘na fangotta di lasagna,
amuni, ca nni l’ha emu a mangiari ‘ncampagna.
La strata è longa, ma nun ti scantari,
a unu a unu a scecca nni po purtari”.
Figliu a cavaddru e patri a l’appedi,
Passaru vicinu a Peppi Cancilleri:
“Talia ddru putenza di passuluni,
russu di facci comu un brusciuluni!
Ma nun prova vrigogna e mortificazioni:
iddru a cavaddru e so patri ‘npiduni?”
Ninu scinnennu tuttu ‘mpacciatu :
“Acchiana tu patri ca i’ ti caminu a latu”.
Eranu iuni vicinu a lu vaddruni,
quannu ‘ncuntraru a Ciccu Cardazzuni:
“S’ha ma’ vistu cunsimili cosa?:
“U patri a cavaddru c’un cantaru chi pisa
e l’addrevu si strascina senza posa?”
“Talè lu figliu, acchiana cu mia
Ca nni facemu ‘mpaci ‘u restu di la via…
Si misiru accussì tutti du’ ‘nseddra,
quanu ‘ncuntraru a Peppi Cardeddra:
“A sta punta longa e tisa di stecca,
unn’hannu pietà di ddra povira scecca?!”
Patri e figliu, russi comu un pumadoru,
di ddri paroli ficiru tesoru.
“Scinnemu subitu di la scecca tutti du’,
accussì la genti nun ni sparla cchiù.
Ma nun fu accussì l’amari a Diu…
Iu ca vi lu cuntu ,mancu cci criu:
Un passaru vicinu di Micu Sicureddra?:
“Ma quntu su’ cretini? Chi vidiri mi tocca!
Caminanu a ppeddi pi sparagnari a scecca…
Picca cci manca e si mettinu a vardeddra!..”
Brasi talià ‘ncelu e po pusà l’occhi ‘nterra:
“Possibili ca unu cerca paci e hav’a fari guerra?
Stu munnu è cosa forausa,
tuttu chinu di fossa e pirtusa.
Avia ragiuni la zia di to matri:
comu fa, fa ti tiranu li petri!..

Bagur

DETOX TRE MESI

Clicca sul banner  – Registrazione – Shop Online – Clicca sulla categoria HOME PHARMACY e scegli Detox Set