EVVIVA ‘U SINNACU: poesia di Bagur

 

 

EVVIVA‘U SINNACU

E semu iunti quasi a lu “Pitruni”.
Passaru cinc’anni e un ti n’adduni!
Partì la Campagna elettorali,
è ghiunta l’ura c’am’a vutari:
cu prumetti munti e cu prumetti mari.
Ianu mi dici: “ La notti unn’arriscennu a ripusari,
mi giru e mi rigiru e nun sacciu chi fari:
haiu un parenti candidatu a Destra,
n’amicu strittu in lista a Sinistra”.
Peppi mi fa: “Anchi si m’arrizzanu i capiddri,
‘sta vota votu pi i “Cincu Stiddri!”
Vitti a unu darrè ‘na cantunera,mi dissi:
“Sugnu custrittu a cangiari Bannera!”
A la fini cci sarà ‘na bella ammiscata,
comu la ‘nsalata quannu è arriminata…
E vidi virdi, vidi biancu e vidi russu,
cu vinci vinci finì a festa e ti stui ‘u mussu!
Evviva ‘u Sinnacu, u Sinnacu evviva,
grida la genti currennu pi la via.
E’ ‘nutuli ca t’abilii e ti duni pugna ‘ntesta.
Di certu si sapi pi cu è fatta la festa!..
‘U populu, ca sempri spera e aspetta,
all’urtimu ‘a piglia sempri ‘nsacchetta!
Dici beni, quannu parla Mariuzza:
“Cangiala comu vo’ è sempri cucuzza!
Appressu a iddra cimimulia la za Petra:
“Tutta la sciarra è fatta pi la cutra!..”

Bagur

  • i sapori
  • gambino ass