Donna – poesia di Bagur

DONNA
Premessa:
Cu si la senti stringissi i denti.
Ariu sirenu nun temi lu tronu.
Cu simina giustu arricogli bonu.
_________________________
Nascisti furba,maligna e vizzera
Comu ddr’armali chi vinninu a fera.
Brutta facciazza, facci di pruvuluni,
di tortu marciu ti vo’ fari ragiuni.
Parti di ‘ntesta e arriva a li pedi
La tinturia ca ti porta la frevi.
Dimmi si c’è a cu nun facisti guerra…
Prigannu ‘ncelu, ittavi focu ‘nterra!
Ma si ti pari ‘nsirtatu lu mumentu
Pari ‘na Matri Batissa di cummentu:
paroli duci di zuccaru e meli,
sutta a la lingua è chinu di feli!
Senza lu sacramentu battesimali,
t’avissiru a diri ca si’ n’ armali!
Sta’attentu ca la corda è troppu tisa…
A tanta genti ha’ purtatu offisa,
E quannu menu, ‘nsonnu,tu ti l’aspetti,
Saràdi dintra ca ti farà dispetti:
li guvita ti pigli a muzzicuna,
mentri ddra pirsuna liscia s’arrimina
s’acchiappa cu dirittu la so’ proprietà:
tu ca vucca aperta comu baccalà!
Lu munnu gira sempri ‘ntunnu ‘ntunnu,
ora galleggi, ma doppu scinni ‘nfunnu!
Bagur