“Catolica bedda”: poesia di Castrenze Mannese

Si campu vegnu, Catolica bedda,
ndi chista terra ,nun ci tornu cchiu´,
si campu vegnu, Catolica bedda ,
e ti prumettu , ca nun ti lassu cchiu.
Lassavu la casa mia, e li parenti,
e´minni vinni, nda terra straniera,
aiu la testa, china di pinseri,
lu cori chinu,di malincunia.
Si campu vegnu ,Catolica bedda,
ndi chista terra, nun ci tornu cchiu´
si campu vegnu, Catolica bedda
e ti prumettu, ca nun ti lassu cchiu´.
Mi partu la matina ,stancu e friddu,
e mi ricogliu la sira, stancu mortu,
e quannu arrivu,nda lu barraccuni,
mi mettu a la cucina, a cucinari,
e quannu veni , l´ura di mangiari,
perdu la fami, e li me pinzeri.
Si campu vegnu, Catolica bedda,
ndi chista terra, nun ci tornu cchiu´.
Si campu vegnu, Catolica bedda,
e ti prumettu ca nun ti lassu cchiu´.
Vaiu a lu lettu, e nun pozzu durmiri,
penzu la zita, e li ginituri,
viu li fotu, e mallegra lu cori,
mi veni a menti ,la spiaggia e lu mari,
Si campu vegnu, catolica bedda,
ndi chista terra, nun ci tornu cchiu´,
Si campu vegnu,Catolica bedda,
e ti prumettu, ca nun ti lassu chiu´

  • i sapori