Canto di un professore errante in cerca di lavoro

(Filippo Farruggia – Baldo Gurreri- musica Franco mangiapane)

Sugnu dilusu e amariatu
pi nun diri scunsulatu.
Viaggiu tantu e sugnu stancu,
fazzu scola a “Campufrancu”.
Una cosa mi cunsola
c’è un gran pezzu di figliola,
maritalla nun c’è versu
e mi sentu un panipersu!
Mi si dici: – Dai, pacenzia,
c’è ‘u cuvernu ca cci pensa.
Stu cuvernu, cani lentu,
propiu a mia a va badari?..
Chiddru tira la so lenza
e mi lassa senza spranza…
Passa ‘u tempu e arriva a stati
Mi vulissi trastullari,
pigliu, partu e vaiu a mari.
E mi sfilanu davanti:
ventri sicchi e panzi unghiati,
gammi storti e allivigati,
culi e minni scummigliati!
Chistu munnu e tuttu guastu,
nun ci trovu, no, cchù gustu.
Ma quando poi viene la pioggia
Vado al circolo La Loggia,
tra scopone e pokerato
mi ritrovo spennacchiato.
Nella sala culturale
risollevo il mio morale,
c’è ‘u giornali di lu sporti,
ora, si ca mi cunorti!..
C’è la Juve ch’è cchiu forti,
mentri l’Inter rallenta…
Chista cosa mi dà gioia,
ma qualcunu si lamenta.
Nun sapennu arraggiunari,
ni mittemu a liticari.
Tutti quanti semu turdi,
mentri natri nni sciarriamu,
chiddri ‘ntascanu miliardi,
fissa natri ca cci li damu.
Semu trunza e unn’u capemu

error: Content is protected !!