“Amuri usanza” poesia di Bagur

Amuri usanza
(Rendez- vous)

‘Na sira Masi, curcatu o scuru,
sintì ca l’ovu( di virus) si fici duru.
_Lisa, senti chi beddru capitali.
Rapi ‘sta banca c’o vogliu sarbari…
_Oh lu maritu, nun ti la pigliari a mali.
Iu ‘sta sira mi sentu troppu stanca
e un pozzu rapiri e chiuiri a banca,
pi lu capricciu chi ti vo’ livari.
Vestiti, nesci e va a la marina,
eva trovi a donna Giuvannina.
_Iu ‘sta cosa bona nun la viu.
_’Un ti scantari ca nun mi gilusiu.
Veru ti dicu, un ti fari prigari.
Anzi portati abbunnati li grana
pun ti fari sparlari di ddra buiana.
Masi si misi ‘ncamminu pi la via
e passa davanti a cummari Maria:
_Chi è cumpà ? Unn’a ta ghiri?
Iè cosa dilicata, nun lu pozzu diri.
Vui chiuttostu chi faciti affacciata?
_ Sugnu sula, me maritu è furestu
E’ certu c’ormai nun torna prestu .
Acchianati ca mi cuntati ‘u fattu.
_Unn’è facilii, cci voli un po’ di tattu.
_ Stati tranquillu. Nun vi faciti prigari.
_Datu ca lu vuliti vi grapu lu cori,
macari mi servi sulu pi sfugari:
‘Sta sira mi sintiva frizzantino.
Lisa è stanca e mi mannà o casinu.
E v’a ta fari tutta ssa caminata?
Chi pena mi faciti cumpari Masinu…
‘U sapiti quant’è luntana la marina?
Prima c’arrivati si fa quasi matina.
Ora mi vinni , ‘na bella pinsata:
Ristati cu mia e vi sparagnati ‘ strata!
_’Stu pinseri mi stuzzica la menti,
ma semu sicuri ca nuddru si nni penti?
_Nun stati fermu. Tinitimi abbrazzata.
La cosa nasci e po’ veni scurdata.

Nne matinati Masi s’arricogli a casa.
_ Fici tardu, a muglieri, e t’addumannu scusa.
Ma t’assicuru ca cci vozi ‘na nuttata.
_’Tranquillu, iu stessa ti dissi di fari ‘sta cosa.
_ ‘Unn’è curpa me si la to banca era chiusa.
Però lu discursu piglià natra strata…
_ E chi successi? M’a’ cuntari tutti cosi!
_Camina camina passuvu di Maria.
Era affacciata a lu finistruni:
_ Cumpà, acchianati, vi pigliati un maccicuni.
_Forsi ca iu ti lassavu diunu?
_E’ modu di diri pi mmitari quarcunu.
‘ Cci vinni a pena di farimi fari ddra strata.
‘ Pun tirari a loncu e ghiri a l’accurzu,
Bonu mi parsi e cangiavu ‘ndirizzu.
Vidi ca lu fici cu grandi sacrificiu!.
_Brava la cummari !, cci vinni ‘a pena…
Cci l’allisciasti bonu u piciu-piciu?
L’haiu dittu sempri ch’è ‘na gran buiana!
Almenu,speru, ti sparagnasti ‘i grana.
_ Ddrocu c’è sbagliu, la muglieri.
Cunsidira ‘na nuttata, china china:
l’appi a pagari a tariffa ‘ntera!..
Lisa rii l’occhi ‘ncielu e suspira:
_ Fici comu la crapa ca si vinni a la fera.
Iu di so maritu nun mi pigliu ma’ ‘na lira!!!

Bagur