“ALLA POSTA” . Poesia in dialetto di Bagur

ALLA POSTA
(La buona educazione)
Un ghiornu di sabatu matinu,
a la posta arrivà don Vicinzinu.
Avia di pagari ‘na bulletta,
iva prescia , iva di fretta,

pirchì la prostata è ballarina,
passa mezz’ura e un teni l’urina.
don Vicenzu si scurdà u pannu
e vuliva scansari ‘stu dannu.

Pi furtuna nun c’era quasi nuddru:
-Sta vota nun ma fazzu d’incoddru..
Sintissi, vidissi ca tocca a mia,
pi favuri facissimi ‘sta cortesia.

Tuttu seriu ci dissi l’impiegatu:
-Unnu vidi ca sugnu ‘mpignatu?
Chi ci pari ca subitu arriva e ‘mpila?
Mittissisi di latu e facissi la fila!

Ddru vecchiu ristà ‘nturdunutu,
vidennu ca nun c’era un’arma pia:
“Chissu o è cretinu o mi babbia”,
ma pi bona ducazioni si stetti mutu.

Po’ di la prostata prissatu,
di novu si rivogli all’impiegatu
e chiddru ‘tuttu arrabbiatu
ci dissi di mettisi di latu:

-Unnu vidi chi putenza di fuddra?
Oppuru è curtu di miduddra?
A lu vecchiu ci acchianà ‘na vampata
E comu di la baddra si tira la lazzata,

all’impiegatu cci spara ‘na sputatazzata!:
-Cu fu, cu fu ‘stu vastasu maladucatu?!
-Chi voli fari, av’aviri cumprinsioni,
Nun si po’ capiri ‘mmezzu a ‘sta confusioni!…
Bagur

error: Content is protected !!