“ALLA DERIVA”: poesia di Baldo Gurreri

Tri misi foru picca pi mettiri giudziu
Vinni la stati e ni misimu ‘n festa
E semu arré ‘n mezzu a lu dispiziu
Ora c’arriva natra timpesta!

Eppuru lu dicivanu di stari all’erta
E lu sapivanu anchi li guvirnanti
Passà lu casdu e ficimu ‘sta scoperta
Ca metti a dura prova tutti quanti!

‘Sta stati ‘n meci di sciacquarisi li calli
Pirchì nun pinsaru di vinciri la guerra?
Tutti li ministri si ficiru facci belli
Ora semu arré cu culu ‘n terra!

“grapemu li scoli, forza cu cummerciu
L’Italia sarà cchiù ricca di prima!”
Ma lu Covid taliava cu l’occhiu merciu
E di corpu ammulà tutta la so lima

La situazioni si fici assà pisanti
A voglia di mascherini e guanti!
La Sicilia ristà cun grossu difettu
Ni li spitali nun c’è un postu lettu!

La genti starà ‘n chiusa affacciata a li finestri
Pi svintuliari banneri e nastri
Ora ci vogliu diri a tuttu li ministri:
“Pirdistivu lu sceccu e circati li capistri!”

error: Content is protected !!