ABILITA’: poesia in dialetto siciliano di Baldo Gurreri

ABILITA’
Un vucceri, tanticchia avantareddru,
faciva miraculi, scannannu un purceddru:
Sugnu capaci ca di un porcu di mezza lira,
cci tiru fora di sazizza trenta chila!
E chi cci metti uricchi, pedi e sugna?
E no, si tratta sulu di capacità.
S’av’a sunari beni la sampogna
Si vo arrrinesciri nni la società…
Iu cumpà sacciu fari megliu di tia.
E comu fa? Ti vo mettir cu mia?
‘E’ ‘nutuli ca t’allarghi e ti fa’ vantu.
Iu cu un itu di sazizza fici un porcu tantu!
Accussì dicennu chiama a so figliu misu ‘nfila
Ca era un picciuttuni di ottanta chila!!!…
bagur

  • i sapori