‘U lupu e ‘u liufantu, poesia di Bagur

‘U lupu e ‘u liufantu di Bagur
Un lupu, ca di pilu ‘navia persu tantu,
cu la miduddra ancora nivura e scura,
pinsà di fari dannu on liufantu:
_ Tu sì ca cci ha’ ‘na beddra peddri dura!

Si ngruppa ti satu e m’ammolu l’ugna,
ch fa’ t’affenni o ti pari vrigogna?
, Unn’arrispunni,nun ha’ ‘ntinzioni?
Vidi ca è maleducazioni!..

Capisciu c’ormai si rimbambitu
E ca nascisti mezzu scimunitu:
Ancora ‘nsisti? Nenti mi dici?
Ora ti cravaccu e divintamu amici.

E dittu fattu cci affunnà denti e scagliuna
Ma ddru panturru mancu si nn’adduna,
Anzi, sintennusi di cuntinuu tichiatu,
C’un corpu di nasu lu itta ddra ,nterra a latu.

Si ‘ntisi comu un scrusciu di babbaluci,
scacciannuci la testa comu fussiru nuci!
E accussì ,mentri stava suspisu ‘ncruci,
sintiva c’ormai era iunta la paci.

Cu l’occhi all’aria e l’arma persa,
talia ncelu e si cunfessa:
_ Poviru mia chi tristi sorti i s’appressa…
Vuliva fari ‘u spertu e fici u fissa!!!

(Rifless. Non sempre la perfida furbizia l’ha vinta)

Bagur

DETOX TRE MESI

Clicca sul banner  – Registrazione – Shop Online – Clicca sulla categoria HOME PHARMACY e scegli Detox Set